สนามกอล์ฟปากเซ พิชิต18หลุม สนามกอล์ฟปากเซ

ไปเช้า-กลับเย็น

07.00 น. รับคณะที่............มุ่งหน้าสู่ด่านช่องเม็ก(เวลาปรับเปลี่ยนตามระยะทางที่รับคณะ)
08.00 น. คณะถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการท่องเที่ยวไทย – ลาว เดินทางสู่แขวงจำปาสักข้ามแม่น้ำโขง  
                        ด้วยสะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น สู่ เมืองปากเซ
 09.30 น.  ถึงสนานกอล์ฟเมืองปากเซ ลงสนามยกแรก
12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์อินเตอร์ที่โรงแรมจำปาสักแกรนด์
13.30 น. ออกรอบอีกครั้งเก็บตกจนจบเกมส์ แล้วออกเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก แวะซื้อของฝากที่ ดิวตี้ฟรี ผ่านพิธีการ
  ทางด่าน ได้เวลาสมควรออกเดินทางกลับ

อัตราค่าบริการ  รับ-ส่ง ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

จำนวน

2ท่าน

3ท่าน

4ท่าน

5ท่าน

6-7ท่าน

8-10 ท่าน

ราคา/ท่าน

2,700

2,200

1,900

1,700

1,500

1,299

    
 

 

 

         อัตรานี้รวม  

 • ค่ารถยนต์ในลาวตลอดรายการ
 • ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว
 • ค่าอาหาร  จำนวน  1   มื้อ
 • บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น

         อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่า VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

เตรียมเดินทาง        

 • ส่งชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย1นิ้ว 2 รูป
 • เงินมัดจำล่วงหน้าท่านละ 500 บาท โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
 2. ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
 3. ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
 4. ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือEmail:aumlucktour@hotmail.co.thหรือLINE ID: 0837347555

 

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by aumluck-tour.com