สระแก้ว - เขมร - นครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี ล่องโตนเลสาป

 
 
 
 กำหนดการเดินทาง :   
 3-5,10-12 ธ.ค. 59 /31-2 ม.ค. 60  
วันแรก :  กรุงเทพฯ - ปอยเปต – เสียมเรียบ – โตนเลสาป – องค์เจ็ก องค์จอม   
04.00น....... คณะพร้อมกัน บริเวณสวนลุมฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับพร้อมออกเดินทาง   
  สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1, บนรถ)  
09.00 น. เดินทางถึงตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านปอยเปต จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถฝั่งกัมพูชา เก็บสัมภาระเรียบร้อบสู่ จ.เสียมเรียบ   
12.00น. คณะเดินทางถึงเมืองเสียมเรียบ บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบ   
 

ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ โตนเลสาป (ทะเลสาบเขมร) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากแม่น้ำโขง คลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กำปงธม กำปงชนัง, โพธิสัตว์, พระตะบอง และเสียบเรียบ และทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นที่ค้นพบหนึ่งในราชกกุธภัณฑ์พระแสงขรรค์ชัยศรี ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรที่ประกอบอาชีพประมง เป็นทะเลสาบที่มีปลาชุกชุมมากแห่งหนึ่งประมาณ 300 กว่าชนิด จึงมีชาวกัมพูชาเวียดนาม และจาม อพยพมาอาศัยอยู่บริเวณแห่งนี้จำนวนมากที่ประกอบอาชีพประมงในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้ ซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลางทะเลสาบบ้านแบบเรือนแพ มานานนับหลายสิบปี กลับเข้าฝั่ง แล้วออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ 

 
 

นำคณะไปนมัสการพระประจำเมือง คือ องค์เจ็ค องค์จอม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเขมรให้ความเคารพนับถือเปรียบเสมือนศาลหลักเมืองมีค้างคาวแม่ไก่คอยอาศัยบารมีหากินอยู่บริเวณนั้นจำนวนมาก ตามประวัติเล่าว่าองค์เจ็กกับองค์จอมเป็นพี่น้องกันและมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก วันหนึ่งหลังจากที่ไปทำบุญมากลับบ้านก็นอนหลับแต่กลับไม่พื้นขึ้นมาอีกบิดาและมารดาเกิดความเสียใจและอาลัยในตัวของลูกสาวทั้งสองคนเป็นอย่างมาก จึงได้ก่อสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์ องค์ใหญ่นามว่าองค์เจก และองค์เล็กนามว่าองค์จอม และมีความศักดิ์สิทธิ์มากเปรียบเสมือนเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมเรียบ มาก

 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
   ณ โรงแรม SIEM REAP VACATION (หรือเทียบเท่า) เช็คอิน เก็บสัมภาระ พักผ่อนอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์  
วันที่สอง  : ปราสาทบันทายสรี – ปราสาทตาพรม – นครธม (ปราสาทบายน) นครวัด – พนมบาเค็ง– ชมโชว์ระบำอัปสร  
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางเที่ยวชม  
 

นำคณะเข้าชม ปราสาทบันทายศรี อัญมณีเพชรน้ำเอกทางลวดลาย เนื้อหินทรายสีชมพูสลักลาย  คมบางชัดเจนเป็นงานประณีตที่สุดของงานแกะสลักหินทราย ได้รับการขนานนามว่าเป็น รัตนะแห่งกำพูชา นำคณะเข้าชม ปราสาทตาพรหม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1729 เป็นปราสาทหินในยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร ปราสาทเหล่านี้ถือว่าเป็นสถานที่ของพระพุทธศาสนาที่สมัยนั้นมีความเจริญ รุ่งเรืองอย่างมาก เพราะสมัยนั้นกษัตริย์ที่สนับสนุนให้มีการสร้างปราสาทนี้เป็น วัดในศาสนาพุทธ การดูแลปราสาทต่างๆนั้นรัฐบาลได้ทำการตัดต้นไม้ออกจากปราสาทอื่นๆ เพราะกลัวว่าประสาทจะล้มลงหากต้นไม้ใหญ่โตมากๆ แต่สำหรับปราสาทตาพรมนั้นรัฐบาลมีแนวคิดที่จะคงต้นไม้ไว้เหมือนโบราณที่มีต้นไม้ขึ้นบนปราสาทแทบทุกปราสาทจึงกลายเป็นลักษณะเด่นของปราสาทตาพรหมคือมีต้นสปงใหญ่ขึ้นคลุมตัวปราสาทเป็นจำนวนมาก ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต ปราสาทตาพรมนั้น ในรัชกาลที่กษัตย์นิยมฮินดูได้อำนาจคืนจากกษัตริย์นับถือพุทธ จึงให้มีการทำลาย และมีร่องรอยการทำลายมากที่สุด เพราะความต่างของการนับถือศาสนา ปราสาทตาพรมจึงไม่หลงเหลือศิลปะให้เห็นมากนัก เนื่องจากใช้ถ่ายทำหนังหลายเรื่อง เช่น ทูมไรเดอร์ เจมส์บอนด์ ฯลฯ นักท่องเที่ยวจึงเข้าคิวเพื่อถ่ายรูปกับรากไม้มากกว่าซาบซึ้งในศิลปกรรม

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม   
 

นำคณะสู่ นครธม เริ่มจากสะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน เป็นสะพานที่กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  นำชมประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศที่วิจิตรพิสดารกว่าในประตูเมืองในประเทศต่างๆ ที่ท่านเคยพบมา จากนั้นชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม เป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ เดินทางผ่านชมพลับพลาหรือ บัลลังก์ช้าง ซึ่งฐานของพลับพลาสร้างด้วยหินจำหลักเป็นรูปการจับช้างและครุฑยาวประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่กษัตริย์นั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ 

นำคณะเข้าชมความยิ่งใหญ่อลังการของ เมืองมรดกโลก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “นครวัด” สร้างขึ้นโดย      พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในศาสนาฮินดูเพื่อบูชาพระวิษณุเทพ สุดยอดปราสาทหินใหญ่โตกว่าสถานใดๆทั้งหมด ใช้หินล้วนๆเนรมิตรูปทรง ที่สุดแห่งปราสาทหินทั้งหลาย เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดในการเดินทางครั้งนี้ นั่นคือปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย   เราจะใช้เวลาตลอดทั้งบ่ายวันนี้ชื่นชมกับความมหัศจรรย์ของคนโบราณ ที่สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมอันวิจิตรที่อาจเปรียบ เทียบกับบุโรพุทโธของชวา และปิรามิดของอียิปต์ ได้อย่างไม่น้อยหน้ากันจนท่านอาจรู้สึกว่าเข็มนาฬิกาของท่านหมุนไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน

 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ ภัตตาคาร พร้อมชม การแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) สมควรแก่เวลา   
  นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์  
วันที่สาม : วัดใหม่ (“Killing Field”) – ช้อปปิ้ง ตลาดปซาจ๊ะ- โรงเกลือ-  ปอยเปต - กรุงเทพฯ  
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดใหม่    
  หรือที่รู้จักกันในนามว่า “Killing Field” สนามรบและสุสานของชาวเขมรที่มีการสู้รบและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองในสมัยเขมรแดงปกครอง ชมหัวกะโหลกมากมายของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย พร้อมฟังบรรยายประวัติความเป็นมาจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย ณ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET) พร้อมชมหมู่บ้านแกะสลักหิน  
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ด่านปอยเปต แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี   
  พร้อมอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ตลาดโรงเกลือ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
20.00น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  
  .........................................................................................................  
  อัตราค่าบริการ   
 

ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่(พักคู่) ท่านละ

เด็กพักกับผู้ใหญ่1 ท่าน

เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็ก ไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พัเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ทุกช่วงเวลาเดินทาง

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  อัตรานี้รวม  
  ·       ค่าที่พัก 2 คืน ( นอน 2-3 ท่าน / ห้อง )  
  ·       ค่ารถตู้ปรับอากาศ / รถบัสปรับอากาศท้องถิ่น  
  ·       ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000  บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)  
  ·       ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)  
  ·       ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ  
  ·       ค่าผ่านด่าน V.I.P ชายแดนไทย – กัมพูชา (ปอยเปต)  
  ·       ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยวและบริการ  
  ·       ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ  
  ·       ค่าเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง  
  อัตราดังกล่าวไม่รวม  
  ·       ค่าวีซ่า 1,700 บาท (กรณีผู้เดินทางไม่ใช่คนไทย)  
  ·       ค่าทิปไกด์ 200 บาท / คน (ตลอดการเดินทาง)  
  ·       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร  
  ·       ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)  
  ·       กรณีเป็นช่วงเทศกาล ทางเราจะเก็บ Passport เล่มจริง ถ้าลูกค้าไม่สะดวกส่งเป็น EMS มา ทางเราคิดค่าบริการไปรับหนังสือเดินทาง เล่มละ 200 บาท / เล่ม  
  เอกสารประกอบการเดินทาง  
  ·       หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  
  การสำรองที่นั่ง  
  - วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดย โอนเงินสด ผ่านบัญชีตามรายละเอียดด้านล่าง ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อทำประกันการเดินทาง  
  - ในกรณีทำจองภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวน
  การชำระเงิน  
  โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
  - ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหารบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 786-0-17096-3
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
  - ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0
  ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2
  *ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
  ขั้นตอนการยกเลิกทัวร์
  1.ยกเลิกทัวร์ภายใน 45 วันทำการก่อนการเดินทาง บริษัทฯยึดเงินมัดจำทั้งหมด  **ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุด Long Weekend **
  2.ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 – 15 วันทำการก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ยึดเงินมัดจำทั้งหมด
  3.ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วันทำการก่อนการเดินทาง     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  4.การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทัวร์และยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 500 บาท หากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่สายการบิน โรงแรม เรียกเก็บ และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเดินทางต้องใช้สิทธิภายใน 45 วัน นับจากวันจอง หากเกินกำหนดดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์
  หมายเหตุ
  ·       ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  ·       บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  ·       บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ
  ·       กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
  ·       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
  ·       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  ***อุ้มรักทัวร์*** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 ท่าน***
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
   
Copyright 2016 by aumluck-tour.com