ตามรอยวัฒนธรรมขอมโบราณ ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาแห่งมหาปราสาท แห่งกรุงพนมเปญ 1ใน7 กับสิ่งมหัสจรรย์ของโลก
  

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมเปญ 4วัน 3คืน

วันแรก  อรัญประเทศ-พระตะบอง-พนมเปญ
06.00 น. คณะเดินทางถึงบริเวณด่านพรมแดน อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า (1)
  แล้วออกเดินทางสู่ด่านอรัญประทเศ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่ชายแดนกัมพูชา เปลี่ยนรถ เก็มสัมพาระ แล้วออกเดินทางเข้าสู่เมืองพระตะบอง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (2) ที่เมืองพระตะบอง แล้วออกเดินทางต่อ สู่กรุงพนมเปญ เมืองหลวงแห่งกัมพูชา
16.00น.  คณะเดินทางถึง กรุงพนมเปญ เมืองหลวงแห่งกรุงกัมพูชา ด้วยภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ในแม่น้ำ 4 สายมาบรรจบกัน 
  ประกอบกับศิลปะวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา ทำให้ชาวตะวันตกตั้งฉายาเมืองนี้ว่า “ไข่มุกแห่งเอเชีย ปารีสแห่งตะวันออก” ครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นที่รู้จักในนาม กรุงพนมเปญ เมืองหลวงที่ถูกสร้างขึ้นในที่ๆ แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำโตนเลสาบ และแม่น้ำบาสักไหลมาบรรจบกัน แม้ในอดีตอาณาจักรแห่งนี้จะเคยวุ่นวาย ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งที่โดดเด่นของจักรวรรดิฝรั่งเศส ซึ่งก็ยังคงมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อกรุงพนมเปญจวบจนถึงปัจจุบัน แต่เมืองแห่งนี้ก็ยังคงก้าวต่อไป ด้วยถนนที่กว้างขวางขึ้น รอยยิ้มจากผู้คน และการพูดคุยอย่างสบายๆ แบบเป็นมิตร ซึ่งล้วนหายากยิ่งในเมืองใหญ่ นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ จัตรมุข  ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นผ่านตัวพระราชวังเขมรินทร์สวยงามยิ่งนัก
18.00น.   รับประทานอาหารเย็น (3) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง  พนมเปญ-เสียมเรียบ
06.00น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหาร(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม ต่อด้วยเข้าชม พระราชวังเขมรินทร์ พระราชวังหลวง 
  สร้างขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศส ผสมกับเขมร แต่การตกแต่งภายในได้รับอิทธิพลมาจากพระบรมมหาราชวังของไทย เขตพระราชวังตอนบนมีพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยหรือท้องพระโรงตั้งอยู่ตรงกลาง ผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ท้องพระโรงนี้ใช้เป็นที่จัดงานพระราชพิธีราชาภิเษกกษัตริย์เขมร ส่วนพระเจดีย์เงินซึ่งถูกเรียกขานตามลักษณะการก่อสร้างโดยมีแผ่นพื้นทำจากแผ่นเงินกว่า 5,329 แผ่นนั้น จึงมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Silver Pagoda  รู้จักกันในนามวัดพระแก้ว เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตสมัยศตวรรษที่ 17 และพระพุทธรูปทองที่หล่อด้วยทองคำบริสุทธิ์ประดับด้วยเพชรกว่า 1 หมื่นเม็ด ปัจจุบันบริเวณเขตพระราชฐานเป็นที่ประทับของเจ้านโรดมสีหนุ แล้วนำคณะไปที่ พิพิธภัณฑ์  อดีตสงครามล้างเผ่าพันธุ์ ที่ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษ TOUL SLENG คุกตวลสแลง หรือค่าย S-21 แปลว่า เนินสารพัดพิษหรือที่คุมขังนักโทษ ซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ของกรุงพนมเปญ ใน ปี พ.ศ. 2519 ผู้นำเขมรแดงได้เปลี่ยนจากโรงเรียนเป็นสำนักงานรักษาความปลอดภัยที่ 21และเปลี่ยนตัวอาคารโรงเรียนเป็นที่คุมขังทรมานพวกปัญญาชน คนที่ถูกทรมานในคุกแห่งนี้มีหลายเชื้อชาติ เช่น เวียดนาม ลาว ไทย อินเดีย ปากีสถาน อังกฤษ อเมริกัน แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย โดยถูกจับมาทั่วเขมรซึ่งมีหลายอาชีพ ทั้งชาวนา วิศวกร ช่างเทคนิค นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และข้าราชการ โดยมีเหยื่อที่ถูกทรมานทั้งสิ้น 10,499 คน ทั้งหญิงและชาย ทั้งนี้ไม่รวมเด็กๆที่ถูกฆ่าทิ้งอย่างโหดเหี้ยมอีกเป็นจำนวนมากด้วย ปัจจุบันนี้คุกตวลสแลงได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว ผู้ที่จะเข้าไปชมต้องเสียเงินค่าเข้าเพื่อไปดูภาพความโหดเหี้ยมและความหดหู่ที่เก็บเป็นหลักฐานอยู่ภายใน ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมไม่อยากเชื่อว่า มนุษย์ด้วยกันจะกล้ากระทำกับมนุษย์ด้วยกันเองได้ถึงขนาดนี้  เลื่องลือถึงเรื่องของความโหดร้ายทารุณ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (2) แล้วออกเดินทางกลับสู่เมืองเสียมเรียบ 
18.00น. คณะเดินทางถึงเมืองเสียมเรียบ รับประทานอาหารเย็น (3) เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม  ปราสาทบันทายศรี-นครธม-นครวัด-ปราสาทตาพรหม
06.00น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม(4)
  นำคณะออกเดินทางเข้าชมปราสาทบันทายศรี อัญมณีเพชรน้ำเอกทางลวดลาย เนื้อหินทรายสีชมพูสลักลาย  คมบางชัดเจนเป็นงานประณีตที่สุดของงานแกะสลักหินทราย ได้รับการขนานนามว่าเป็น รัตนะแห่งกำพูชา ต่อด้วย
  นำคณะเข้าชม ปราสาทตาพรหม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1729 เป็นปราสาทหินในยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร ปราสาทเหล่านี้ถือว่าเป็นสถานที่ของพระพุทธศาสนาที่สมัยนั้นมีความเจริญ รุ่งเรืองอย่างมาก เพราะสมัยนั้นกษัตริย์ที่สนับสนุนให้มีการสร้างปราสาทนี้เป็น วัดในศาสนาพุทธ การดูแลปราสาทต่างๆนั้นรัฐบาลได้ทำการตัดต้นไม้ออกจากปราสาทอื่นๆ เพราะกลัวว่าประสาทจะล้มลงหากต้นไม้ใหญ่โตมากๆ แต่สำหรับปราสาทตาพรมนั้นรัฐบาลมีแนวคิดที่จะคงต้นไม้ไว้เหมือนโบราณที่มีต้นไม้ขึ้นบนปราสาทแทบทุกปราสาทจึงกลายเป็นลักษณะเด่นของปราสาทตาพรหมคือมีต้นสปงใหญ่ขึ้นคลุมตัวปราสาทเป็นจำนวนมาก ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต ปราสาทตาพรมนั้น ในรัชกาลที่กษัตย์นิยมฮินดูได้อำนาจคืนจากกษัตริย์นับถือพุทธ จึงให้มีการทำลาย และมีร่องรอยการทำลายมากที่สุด เพราะความต่างของการนับถือศาสนา ปราสาทตาพรมจึงไม่หลงเหลือศิลปะให้เห็นมากนัก เนื่องจากใช้ถ่ายทำหนังหลายเรื่อง เช่น ทูมไรเดอร์ เจมส์บอนด์ ฯลฯ นักท่องเที่ยวจึงเข้าคิวเพื่อถ่ายรูปกับรากไม้มากกว่าซาบซึ้งในศิลปกรรม
12.00น.  รับประทานอาหารเที่ยง (4) ที่ภัตตาคารทะเลสาบ
  นำคณะสู่ นครธม เริ่มจากสะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน เป็นสะพานที่กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  นำชมประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศที่วิจิตรพิสดารกว่าในประตูเมืองในประเทศต่างๆ ที่ท่านเคยพบมา จากนั้นชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม เป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ เดินทางผ่านชมพลับพลาหรือ บัลลังก์ช้าง ซึ่งฐานของพลับพลาสร้างด้วยหินจำหลักเป็นรูปการจับช้างและครุฑยาวประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่กษัตริย์นั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ และการเฉลิมฉลองต่าง
  นำคณะเข้าชมความยิ่งใหญ่อลังการของ เมืองมรดกโลก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “นครวัด” สร้างขึ้นโดย พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในศาสนาฮินดูเพื่อบูชาพระวิษณุเทพ สุดยอดปราสาทหินใหญ่โตกว่าสถานใดๆทั้งหมด ใช้หินล้วนๆเนรมิตรูปทรง ที่สุดแห่งปราสาทหินทั้งหลาย เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดในการเดินทางครั้งนี้ นั่นคือปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย   เราจะใช้เวลาตลอดทั้งบ่ายวันนี้ชื่นชมกับความมหัศจรรย์ของคนโบราณ ที่สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมอันวิจิตรที่อาจเปรียบ เทียบกับบุโรพุทโธของชวา และปิรามิดของอียิปต์ ได้อย่างไม่น้อยหน้ากันจนท่านอาจรู้สึกว่าเข็มนาฬิกาของท่านหมุนไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน
18.00น. รับประทานอาหาร(5) ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองอันลือชื่อชุด ระบำอัปสรา  ที่ตระการตาในแบบศิลปะขะแมร์
  เข้าที่พักโรงแรม Smiling Hotel and Spa หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่  : เสียบเรียบ – โตนเลสาบ - อรัญประเทศ จ.สระแก้ว       (B/L/-)
07.00น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(6)
09.00น. จากนั้นนำเดินทางสู่ โตนเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของประเทศกัมพูชา 
  ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่านมีความยาวถึง 500 กม.ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของประเทศกัมพูชา ได้แก่ กำปงธม กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ และทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นที่ค้นพบหนึ่งในราชกกุธภัณฑ์พระแสงขรรค์ชัยศรี อีกด้วย โตเลสาบ เป็นทะเลสาบที่มีปลาชุกชุมมากแห่งหนึ่งประมาณ 300 กว่าชนิด จึงมีชาวกัมพูชาจำนวนมากที่ประกอบอาชีพประมงในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้ ตลอดสองฝากฝั่งชมหมู่บ้านชาวประมงและวิธีชีวิตของชาวประมง ซึ่งเป็นบ้านแบบเรือนแพ มีชาวเขมร เวียดนาม และจาม อพยพมาอาศัยอยู่บริเวณแห่งนี้ บรรยากาศเวิ้งว้างเหมือนอยู่ในทะเลกว้าง เก็บภาพแห่งความประทับใจ
11.00น. เข้าช้อบปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ เป็นตลาดกลางเมืองเสียบเรียบ มีไม้แกะสลัก เพชร พลอย เสื้อผ้าของที่ระลึกมากมายเป็นของฝากของคนที่บ้าน ออกเดินทางสู่เมืองอลองเวง
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง (7) ที่ร้านอาหารเมืองเสียมเรียบ ออกเดินทางสู่ด่านอรัญประเทศ
15.00น. ถึงด่านอรัญประเทศ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน
 
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
*การเดินทางท่องเที่ยวเส้นนี้ต้องนำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย เพราะมีการตรวจการเข้าออกทุกครั้ง

 *สิ่งที่ควรเตรียมไป สัมพาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขวนยาว,หมวก,ร่ม,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย รวมทั้งคนรู้ใจ


อัตรานี้รวม - ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย - กัมพูชา
- ค่ารถยนต์นำเที่ยว ตลอดรายการ 
- ค่าอาหาร จำนวน 11 มื้อ 
- ค่าที่พัก 3 คืน 
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานบริการ และค่าเข้าชมสถานที่ 
- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานบริการ และคนขับเป็นน้ำใจ
- วีดีโอ/ คาราโอเกะ / วงดนตรี / บริการเสริมพิเศษ 
- ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
เตรียมเดินทาง - หนังสือเดินทาง (PASS PORT) ไม่ต้องมีรูปถ่ายส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน 

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร กรุ๊ปส่วนตัว

วิธีการจองทัวร์ เ ที่ยวกัมพูชา เที่ยวเขมร กรอกรายละเอียดในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำทัวร์ สำหรับรถตู้ เพียงกรุ๊ปละ 5,000 บาท สำหรับรถโค้ช มัดจำ 10,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงิน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร แบบจอยกรุ๊ป

วิธี การจองทัวร์ เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร แบบ จอยกรุ๊ป กรอกรายละเอียดต่างๆในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ หลักฐานการโอนเงิน และชำระเงินส่วนที่เหลือในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

คำแนะนำในการจอง ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร

ใน การจอง ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร ควรจองก่อนการเดินทางแต่เนินๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล มักจะพลาดโอกาส เพราะโรงแรมที่พักในดีๆ ในกัมพูชา มีน้อยและเต็มเร็วมาก เพื่อความแน่นอนแนะนำให้จองทัวร์ล่วงหน้าก่อนประมาณ 1 เดือนเพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกสนานของนักท่องเที่ยว

การจองทัวร์ เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร และการโอนเงินมัดจำ 

รายละเอียดในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางบริษัททำการเปิดบัญชีไว้ 3 ธนาคารด้วยกัน

ชื่อบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

*ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0  

เตรียมเดินทาง ใช้ หนังสือเดินทาง(PASS PORT)ที่มีอายุการใช้งานเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเป็น กรุ๊ปเล็กอาจส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปมาก่อนก็ได้ ฉบับจริงถือไปในวันเดินทาง)แล้วส่งหลักฐานการโอนและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by aumluck-tour.com