นครวัด-นครธม 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ยิ่งใหญ่..ตระการตา..กับมหาปราสาท เต็มอิ่ม..กับเมนูอาหารนานาชาติ

 

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน (ไปรถ - กลับรถ)

รหัส : CD-BKK-AL-03

วันที่หนึ่ง  กรุงเทพมหานคร - ด่านปอยเปต - เสียมเรียบ-โตเลสาบทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียน     (B/L/D)
04.00น. คณะพร้อมกัน ณ ปั้ม ปตท. ถ.วิภาวดีตรงข้ามหอการค้าข้างสโมสรทหารบก ทีมงานอุ้มรักทัวร์ ให้การ
  ต้อนรับออกเดินทางโดยรถตู้ VIP. จากจุดนัดหมายมุ่งหน้าสู่ ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
07.00น. คณะเดินทางถึงบริเวณด่านพรมแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว รับประทานอาหารเช้า แล้วผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
  สู่ฝั่งกัมพูชา เปลี่ยนรถเป็นรถฝั่งกัมพูชา เก็บสัมภาระขึ้นรถเรียบร้อย ได้เวลาออกเดินทางสู่ จ.เสียมเรียบ เมืองแห่งมหาปราสาท ระยะทางประมาณ 152 ก.ม.
12.00น. ถึงเมืองเสียมเรียบ รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร(1) หลังอาหารนำคณะเดินทางเข้าสู่ โตเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบ
  น้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของเอเซีย ฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง7,500 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง 10 เมตร โตนเลสาบคลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กำปงธม, กำปงชะนัง, โพธิสัตว์ , พระตะบอง และเสียบเรียบล่องเรือชมความกว้างขวาง และวิถีชีวิต ตลอดสองฝากฝั่งชมหมู่บ้านชาวประมงและวิธีชีวิตของชาวประมง ซึ่งเป็นบ้าบแบบเรือนแพ มีชาวเขมร เวียดนามและจาม อพยบมาอาศัยอยู่บริเวณแห่งนี้ บรรยากาศเหมือนอยู่ในทะเลกว้าง หลังจากนั้นกลับเข้าฝั่ง เข้าซื้อตั๋วเข้าชมปราสาท
18.00น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพร้อมชมการแสดงพื้นเมืองอันลือชื่อ ชุดระบำอัปสรา ที่ตระการตา
  ในแบบศิลปะของขะแมร์พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองอันลือชื่อ ชุดระบำอัปสรา ที่ตระการตาในแบบศิลปะของขะแมร์ เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง  ปราสาทบายน(นครธม)-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบันทายสรี-ปราสาทนครวัด (B/L/D)
เช้า อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม
   หลัง อาหารนำคณะเข้าสู่ นครธม ชมกลุ่มปราสาท เริ่มจากสะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูร ซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่า คนโอบล้อมจริง นำท่านชมประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตย์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ที่วิจิตรพิศดารกว่าในประตูเมืองในประเทศต่างๆ จากนั้นชมปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ อังกอร์ธม หรือ นครธม เป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเขมรเสื่อม คือ ในรัชการพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทยักย์ทุกหลังจะแกะสลักเป็นเทวทักร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชน จากนั้นเดินทางผ่านชมบัลลังก์ช้างฐานของพลับพลา สร้างด้วยหินจำหลักและครุฑ ยาวประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่กษัตริย์ นั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ ต่อด้วยชม ปราสาทตาพรหม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1729 เป็นปราสาทหินในยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร ปราสาทเหล่านี้ถือว่าเป็นสถานที่ของพระพุทธศาสนาที่สมัยนั้นมีความเจริญ รุ่งเรืองอย่างมาก เพราะสมัยนั้นกษัตริย์ที่สนับสนุนให้มีการสร้างปราสาทนี้เป็นวัดในศาสนาพุทธ การดูแลปราสาทต่างๆนั้นรัฐบาลได้ทำการตัดต้นไม้ออกจากปราสาทอื่นๆ เพราะกลัวว่าประสาทจะล้มลงหากต้นไม้ใหญ่โตมากๆ แต่สำหรับปราสาทตาพรมนั้น รัฐบาลมีแนวคิดที่จะคงต้นไม้ไว้เหมือนโบราณที่มีต้นไม้ขึ้นบนปราสาทแทบทุก ปราสาทจึงกลายเป็น ลักษณะเด่นของปราสาทตาพรหมคือมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นคลุมตัวปราสาทเป็นจำนวนมาก ไปในตอนหลัง ปราสาทตาพรมนั้น ในรัชกาลที่กษัตย์นิยมฮินดูได้อำนาจคือนจากกษัตริย์นับถือพุทธ จึงให้มีการทำลาย และมีร่องรอยการทำลายมากที่สุด เพราะความต่างของการนับถือศาสนา ปราสาทตาพรมจึงไม่หลงเหลือศิลปะให้พวกเราได้เห็นมากนัก และเนื่องจากใช้ถ่ายทำหนังหลายเรื่อง เช่น ทูมไรเดอร์ เจมส์บอนด์ ฯลฯ นักท่องเที่ยวจึงเข้าคิวเพื่อถ่ายรูปกับรากไม้มากกว่าซาบซึ้งในศิลปกรรม
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังอาหารออกเดินทางสู่ ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ระหว่างทางผ่านชม ปราสาทแปรรูป เป็นเทวสถานในศาสนาอินดูลัทธิไลวนิกาย เป็นปราสาทอิฐ 5 หลังบนฐานเป็นชั้นปรางค์ ประธาน ถูกสร้างอยู่เหนือฐานอิฐ 3 ชั้น แต่ละชั้นมีขั้นบันไดขึ้นไป 12 ขั้น รูปทรงลักษณะคล้ายปิรามิด ส่วนปรางค์บริวารทั้ง 4 อยู่บนฐานเดียวกัน เข้าชม ปราสาทบันทายสรี ที่ก่อสร้างด้วย หินทรายสีชมพู ซึ่งสร้างในพ.ศ 1510 โดยยัชญวราหะ ซึ่งเป็นพราหมณ์นักปราชญ์ในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ตราบจนพระองค์เสด็จสวรรคต พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นราชโอรสจึงขึ้นครองราชย์แทนตัวปราสาทสร้างในแนวราบ มีการแกะสลัดภาพนูนสูงนูนต่ำ เป็นงานที่ปราณีตที่สุดในงานแกะสลักหินทราย จนได้รับการยกย่องว่าเป็นรัตนะแห่งกัมพูชาการแกะสลักลวดลาย จึงดูอ่อนช้อย ลายคมชัด ดูมีชีวิตชีวา ภาพแกะสลักส่วนมาก จะเปนเรื่องราว ในมหากาพย์รามายาณะ (รามเกียรติ์) อย่างงดงามมาก โคปุระของปราสาทบันทายสรีมีลวดลายงดงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ผ่านโคปุระชั้นนอกซึ่งมีกรอบประตูไม่ใหญ่นักเข้าไป จะเป็นทางเดินปูลาดด้วยหินทราย สองข้างทางปักด้วยเสานางเรียง ทำด้วยหินทรายเช่นกันห่างเป็นระยะๆ ถัดออกไปเป็นสระบารายขนาดเล็ก ซึ่งกินพื้นที่อ้อมไปถึงกลุ่มตัวปราสาทด้านใน ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" ถ้าแปลตามภาษาสันสกฤตซึ่ง "ศรี" แปลว่า ความดีงามแล้วก็อาจจะแปลได้ว่า "ป้อมที่สวยงาม"จาก นั้นชม สิ่งมหัสจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่ที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐาน ไว้ในโลกมนุษย์ นั่นคือ ปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมืิ่อประมาณ พ.ศ. 1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนาอัสรานับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลัก นูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทรซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์ที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย เราจะใช้เวลาตลอดทั้งบ่ายวันนี้ชื่นชมกับความมหัสจรรย์ของคนโบราณที่สร้าง สรรสถาปัตยกรรมอันวิจิตรที่อาจเปรียบเที่ยบกับ บุโรพุทโธ ของชาวชวาและปิระมิดของอียิปต์ได้อย่างไม่น้อยหน้ากันจนท่านอาจรู้สึกว่า เข็มนาฬิกาของท่านหมุนไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน
18.00น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม     เสียมเรียบ-ปอยเปต อรัญประเทศ จ.สระแก้ว   (B/L/-)
 เช้า อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรม 
  นำคณะไปนมัสการพระประจำเมือง คือ องค์เจ็ค องค์จอม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเขมรให้ความเคารพนับถือเปรียบเสมือนศาลหลักเมืองมีค้างคาวแม่ไก่คอยอาศัยบารมีหากินอยู่บริเวณนั้นจำนวนมาก ตามประวัติเล่าว่าองค์เจ็กกับองค์จอมเป็นพี่น้องกันและมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก วันหนึ่งหลังจากที่ไปทำบุญมากลับบ้านก็นอนหลับแต่กลับไม่พื้นขึ้นมาอีกบิดาและมารดาเกิดความเสียใจและอาลัยในตัวของลูกสาวทั้งสองคนเป็นอย่างมาก จึงได้ก่อสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์ องค์ใหญ่นามว่าองค์เจก และองค์เล็กนามว่าองค์จอม และมีความศักดิ์สิทธิ์มากเปรียบเสมือนเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมราฐ มาก
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนปอยเปต ระหว่างเส้น
  ทางให้ท่านได้ชมหมู่บ้านแกะสลักหินทราย ที่ขึ้นชื่อของกัมพูชา ซึ่งแกะสลักหินทรายได้สวยงามที่สุด
16.00น. ถึงด่านชายแดนนำท่านผ่านด่าน ไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เชิญทุกท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อ
  สินค้าที่ ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ
17.00น. ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
21.00น. กลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

 

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

*การ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ หรือการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองกรณีใดทั้งสิ้น ลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะการเหมาจ่าย

*สิ่งที่ควรเตรียมไป สัมพาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขวนยาว,หมวก,ร่ม,ครีมกันแดด,ยารักษาโรคประจำตัว,ของใช้ส่วนตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย รวมทั้งคนรู้ใจ


อัตรานี้รวม - ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย - กัมพูชา
- ค่ารถยนต์นำเที่ยว ตลอดรายการ 
- ค่าอาหาร จำนวน 8 มื้อ 
- ค่าที่พัก 2 คืน 
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานบริการ และค่าเข้าชมสถานที่ 
- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานบริการ และคนขับเป็นน้ำใจ
- วีดีโอ/ คาราโอเกะ / วงดนตรี / บริการเสริมพิเศษ 
- ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
เตรียมเดินทาง - หนังสือเดินทาง (PASS PORT) ไม่ต้องมีรูปถ่ายส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน 

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร กรุ๊ปส่วนตัว

วิธีการจองทัวร์ เ ที่ยวกัมพูชา เที่ยวเขมร กรอกรายละเอียดในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำทัวร์ สำหรับรถตู้ เพียงกรุ๊ปละ 5,000 บาท สำหรับรถโค้ช มัดจำ 10,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงิน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร แบบจอยกรุ๊ป

วิธี การจองทัวร์ เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร แบบ จอยกรุ๊ป กรอกรายละเอียดต่างๆในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ หลักฐานการโอนเงิน และชำระเงินส่วนที่เหลือในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

คำแนะนำในการจอง ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร

ใน การจอง ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร ควรจองก่อนการเดินทางแต่เนินๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล มักจะพลาดโอกาส เพราะโรงแรมที่พักในดีๆ ในกัมพูชา มีน้อยและเต็มเร็วมาก เพื่อความแน่นอนแนะนำให้จองทัวร์ล่วงหน้าก่อนประมาณ 1 เดือนเพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกสนานของนักท่องเที่ยว

การจองทัวร์ เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร และการโอนเงินมัดจำ 

รายละเอียดในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางบริษัททำการเปิดบัญชีไว้ 4 ธนาคารด้วยกัน

ชื่อบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

*ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

*ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 081-1-67098-2

เตรียมเดินทาง ใช้ หนังสือเดินทาง(PASS PORT)ที่มีอายุการใช้งานเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเป็น กรุ๊ปเล็กอาจส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปมาก่อนก็ได้ ฉบับจริงถือไปในวันเดินทาง)แล้วส่งหลักฐานการโอนและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by aumluck-tour.com