วันที่หนึ่ง       แม่สอด – เมียวดี – ผะอาน - พระธาตุอินทร์แขวน
07.00น. พบกัน ณ จุดนัดหมาย แล้วออกเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ สู่เมืองเมียวดี 
  จากนั้นเดินทางสู่เมืองผะอาน  ระยะทาง 50 กิโลเมตร เป็นเมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง ผ่านเส้นทางตัดใหม่เลียบเขา ไม่ต้องขึ้นเขาก๊อกแกร็ก ซึ่งเป็นทางแคบอีกต่อไป
11.00น. เดินทางถึง เมืองผะอาน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำตันลยิน หรือ แม่น้ำสาละวิน (Thanlwin River)  
  เมืองพะอันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและหมู่ถ้ำที่สวยงาม และหนึ่งในนั้นคือ ถ้ำเกากูน (Kawgoon Cave) ท่านจะได้ชมบรรยากาศทางเข้าและภายใน เดินง่าย สบายแต่ศิลปะและการตกแต่งสถานที่แปลกตากว่าที่เคยพบพุทธสถานในพม่า เพราะที่นี่ประกอบไปด้วยภาพปูนปั้นของพระพุทธรูปองค์เล็กๆ นับพันองค์ ทาทับด้วยสีแดงอิฐตามทางเดินเข้าถ้าไปตลอดคาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 7 โดยสมเด็จพระราชินีแห่งเมาะตะมะ Mottama (Martaban) และสถานที่ต่อมาเราจะนำท่านไปนมัสการเจดีย์ Kyauknalatt เป็นเจดีย์ตั้งบนยอดหินสองชั้นริมทะเลสาบซึ่งโดดเด่นและสามารถมองลงมาเห็นวิวสบายตา
12.00น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ...ร้านอาหารระหว่างทาง หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่พระธาตุอินท์แขวน เมืองไจ้ก์ทีโย
17.00น. เดินทางถึงคิมปูนแคมป์  หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลาเดินทาง
  จากบริเวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆเย็นขึ้นเรื่อย ๆพระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็นใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน” จากที่พักเดินไปพระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาทีเท่านั้น
18.00น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ที่พักหลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 เท่านั้น
  นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม  Yoe Yoe Lay Hotel   หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน  -หงสาวดี- ย่างกุ้ง
05.00น. เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตร พระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ 
  มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา  
06.00น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
07.30น. ออกเดินทางกลับ โดยรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์ แล้วคณะออกเดินทางสู่เมืองหงสาวดี  
  ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณา จักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี นำชมนำท่านนมัสการ  เจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้าน คู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านานดี นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด นำท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้าน พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
12.00น. รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหงสาวดี ณ ภัตตาคาร         
13.00น. หลังอาหารกลางวัน นำท่านออกเดินทางต่อสู่ มืองย่างกุ้ง ใช้เวลาในการเดินทาง 2.5 ชั่วโมง นำคณะไปช้อปปิ้ง
  ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก นำท่านหลังจากนั้นนำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด  มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร จากนั้นนำท่านเข้าชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ นำท่านสักการะขอพร จาก “เทพทันใจ” (นัตโบ ยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมประสงค์ 
18.00น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารหลังจากนั้น
  นำท่านชม มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon  Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศ พม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
  คำไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะปฐมัง
  กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
  ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ 
  อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***
วันเกิด วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพุธกลางคืน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค

21.00น.

โรงแรม  Holly Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว 
วันที่สาม  ย่างกุ้ง – เมาะละแหม่ง
08.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมออกเดินทางสู่เมืองเมาะละแหม่งมะละแหม่ง” 
  (MAWLAMYINE) สหภาพเมียนมาเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง"มะละแหม่ง” (Moulmein) เมืองหลวงของรัฐมอญ (MON STATE) เป็นเมืองที่สงบเงียบและสวยงาม ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำที่บรรจบกันของแม่น้ำใหญ่ 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำสาละวิน (Thanlwin) แม่น้ำไจ (Kyaik) และแม่น้ำอัตตรัน (Attran) ก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามัน เมืองนี้ถูกเลือกให้เป็นเมืองหลวงหลังอังกฤษสามารถยึดครองพื้นที่ตอนล่างของเมียนมาได้ในปี พ.ศ. 2367 มะละแหม่งจึงเป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับอารายธรรมแบบตะวันตกในช่วงยุคอาณานิคม ซึ่งยังคงหลงเหลืออาคารบ้านเรือนแบบโคโลเนียลสไตล์ให้เห็นอยู่ทั่วไป
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ..ภัตตาคาร 
  เดินทางถึงมะละแหม่ง นำท่านเดินทางชมวิวทิวทัศน์บรรยายเมืองชายทะเลซึ่งหนึ่งในหลายโบสถ์ที่เราผ่านไปก็มีโบสถ์เล็กๆคู่อาคารเก่าๆ เคียงข้างกันในปัจจุบันก็คือโรงเรียนการเรือนแต่เมื่ออดีตที่ผ่านมาร้อยกว่าปีที่แล้วคือโรงเรียน St.Patrickˈs School  สถานศึกษาแบบโรงเรียน กินนอนชายที่เจ้าน้อยศุขเกษมราชนิกูลจากเมืองเชียงใหม่ราชบุตรของเจ้าแก้วนวรัฐหรือหลานแห่งเจ้าเมืองเชียงใหม่มาศึกษาอยู่และช่วงเวลาแห่งการมาศึกษาอยู่ที่นี่ได้พบเจอกับสาวน้อยชาวมอญชื่อมะเมี๊ยะ ในวัยเดียวกันผูกพันธ์จนกลายเป็นความรักที่มีพันธสัญญาต่อกันโดยได้สาบานรักต่อกันที่วัดไจ็ต้าหลั่นจะมีจุดอธิษฐานที่ทั้งเจ้าน้อยศุขเกษมและมะเมียะมาสาบานในรักที่จะมีต่อกันจนตราบนิรันดร์เจดีย์ไจ๊ตาหลั่น เป็นเจดีย์ใหญ่ที่สุดของที่นี่เลยและยังสร้างอยู่บนภูเขา ในอดีตหากจะขึ้นไปคงเดินเดินเป็นพันก้าว แต่ปัจจุบันมีลิฟท์ให้บริการแล้ว ด้านบนจะมองเห็นเมืองมะละแหม่งในทุกๆด้านและสามารถมากเห็นสะพานตาละวินซึ่งเชื่อมไปยังเมาะตะมะได้ที่นี่มีสิ่งสำคัญสองอย่างคือพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่บรรจุอยู่ในองค์เจดีย์และพระทันตธาตุที่อยู่ด้านนอกซึ่งสร้างเจดีย์ครอบไว้ชมอาทิตย์อัสดง บนวัดจะสวยงามมากจากทิวทัศนืเมืองเมาะละแหม่งทั้งเมือง และสะพานที่ยาวสุดลูกตา สะพานตาละวิน ซึ่งยาวที่สุดในประเทศพม่าซึ่งทอดข้ามแม่น้ำสาละวิน
18.00น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
  โรงแรม  Ngwe Moe  Hotel ระดับ 3 ดาว  
วันที่สี่ เมาะละแหม่ง – แม่สอด
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองเมาะละแหม่งหลังจากนั้น ออกเดินทางไปยังวัดป่าวินเส่งตอว์ยะ (Win Sein Taw Ya)เพื่อไปชม พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Worldˈs largest reclining Buddha)โดยวัดนั้นอยู่ห่างจากเมืองเมาะละแหม่งไปทางทิศใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร โดยพระนอนมีความยาวประมาณ 170 เมตร ความสูงราวตึก 5 ชั้น หรือสูงประมาณ 110 ฟุต ภายในแบ่ง เป็นห้องต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยรูปปูนปั้นที่แสดงถึงพุทธประวัติคำสอนต่าง ๆ ของพุทธศาสนา เช่นเรื่อง นรก สวรรค์และผลแห่งกรรม และอื่นๆอีกมาก ได้เวลาสมควรนำท่านกลับสู่เมืองเมาะลำไย
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเมียวดี
17.00น. ถึงเมืองเมียวดี เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพเมียนมาร์–ไทย สู่ อ.แม่สอด จังหวัดตาก โดยสวัสดิภาพ

---------------------------------------------------

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ
อัตราค่าบริการ

จำนวน/ราคา

15-20 ท่าน

21-24ท่าน

25-29ท่าน

30-35ท่าน

พักเดี่ยว

ที่พัก 3 ดาว

18,000 บาท

15,900 บาท

15,200 บาท

14,700 บาท

2,500

ถ้าต้องการนอน 4 ดาวในย่างกุ้ง โรงแรม Summit Park View,Vintage Luxury Hotel เพิ่ม 300 บาท/ท่าน

*เด็กอายุไม่เกิน 10 ขวบ ลดลง 2,000 บาท

อัตรานี้รวม
-   รวมวีซ่าพม่า
-   ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทาง - ค่ารถท้องถิ่น
-   ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
-   ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-   ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง รวมถึงขนมขบเคี้ยวต่างๆ
-   ค่าประสานงานหัวหน้าทัวร์ และ ไกด์ท้องถิ่น
-   ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
-  ทิปไกด์ คนขับรถ
-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ จ่าย 3%
เตรียมเดินทาง
- หนังสือเดินทาง (PASS PORT) มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ไม่ต้องมีรูปถ่าย
ส่งก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
- เงินมัดจำล่วงหน้า 30% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
* ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

 
 
 
   
Copyright 2016 by aumluck-tour.com