เที่ยวเวียดนามใต้ ไซ่ง่อน ดาลัด ยาจาง ฟานเทียต ไป เครื่อง-กลับเครื่อง

โปรแกรม เที่ยวเวียดนามใต้  ไปเครื่องกลับเครื่อง 5 วัน 4 คืน

วันที่หนึ่ง : นครโฮจิมินห์ - คูชิ (อาหาร กลางวัน/ เย็น)
เช้า   รับที่สนามบินนานาชาติตานซอนนัต ณ กรุงโฮจิมินห์ by FD 3720 / 
09.15 เที่ยวชมเมืองโฮจิมินห์ ไปที่ทำการไปรษณีย์กลาง อาคารศิลปกรรมตะวันตกไม่ไกลกันนัก ถ่ายรูปคู่กับ
  มหาวิหารนอตเทรอดาม (Notre Dame Cathedral) ศูนย์กลางศาสนาคริสต์ สร้างจากอิฐแดงสวยงามยิ่งนัก ที่มาพร้อมชาวฝรั่งเศสจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโฮจิมินห์ ชาว เวียดนามนิยมมาถ่ายภาพแต่งงงานที่นี่ ร่วมถ่ายรูปที่ระลึกคู่กับรูปปั้นของท่านโฮจิมินห์อดีตผู้นำเวียดนาม ผู้รวบรวมเวียดนามเข้าเป็นหนึ่งเดียวที่หน้าศาลากลางจังหวัดโฮจิมินห์ ซึ่งมีอนุสาวรีย์ของท่านโฮจิมินห์ และใกล้ๆกันยังเป็น โรงละครโอเปร่า โรงละครที่สร้างในแบบฝรั่งเศสในยุคการปกครองของฝรั่งเศส             
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ก่อนเดินต่ออีกเล็กน้อย  นำ ท่าน เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์
  ประวัติศาสตร์ เดินทางไปเมืองคูชิซึ่งเคยเป็นสนามรบที่โด่งดังที่สุดในสงครามเวียดนาม ปัจจุบันเมืองคูชิเป็นเมืองท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเพื่อเยี่ยมชม เหล่านักรบกองโจรที่อาศัยอยู่ในอุโมงค์ที่ยาวถึง 200 กิโลเมตร อุโมงค์ใต้ดินแห่งนี้มีการสร้างหมู่บ้านไว้ภายในเพื่อใช้เป็นที่หลบภัย สำหรับชาวเมืองคูชิ ในสงครามเวียดนาม
เย็น   รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารบนเรือล่องแม่น้ำไซ่ง่อน ชมการแสดงต่างๆชมแสง สี เสียง
  และ ชมอ่าวโฮจิมินห์ยามราตรี พักค้างคืนในกรุงโฮจิมินห์
วันที่สอง :นครโฮจิมินห์ – ดาลัดน้ำตกดามรี สวนดอกไม้  (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  พาคณะออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด สวิสเซอร์แลนเวียดนาม
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทาแวะชมน้ำตก Dambri ซึ่งมีสูงถึง 60 เมตร
  เป็นน้ำตกใหญ่ที่สุดในจังหวัด LAMDONG จากนั้นเดินทางต่อไปเมืองดาลัดถึง ดาลัดเราจะนำทุกท่านเที่ยวรอบ เมืองไปชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดาลัด ท่านจะได้สัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉมรูปทรงและสีสันแปลกตาซึ่งเป็นสาย พันธุ์มาจากยุโรปรับรองว่าท่านจะต้องเพลิดเพลินและหมดเวลาไปกับการบันทึกภาพ เพื่อเก็บสีสันและบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้ไว้อีกนานเลยที่เดียว เข้าเช็คอินโรงแรม
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบ (อาหารเวียดนาม) หลังอาหาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนหรือเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย
วันที่สาม  :  ดาลัด พระราชวังเบ๋าได วัดจุ๊กหลำ-ยาจาง (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านชมพระราชวังสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสของกษัตริย์  BaoDai กษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม พระราชวัง แห่งนี้เป็นสิ่ง ปลูกสร้างเก่าแก่ที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ดีที่สุดในเมืองจากนั้นเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้น ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัด จากมุมสูงกระเช้า ไฟฟ้าแห่งนี้เป็นระบบกระเช้า ที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงากนั้น ไปเที่ยวชมวัด TRUC LAM THIEN VIEN
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง  พาคณะออกเดินทางสู่ เมืองยาจาง
เย็น  คณะเดินทางมาถึงที่เมืองยาจาง เมืองชายทะเลที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมืองยาจาง
  ช็อบปิ้งไข่มุกแท้ๆ หูฉลามและสินค้าอาหารทะเล ที่ตลาดดำเมืองยาจาง     รับประทานอาหารทะเลสดๆ ก่อนเข้าที่พัก โรงแรมเมืองยาตรัง
วันที่สี่ : ยาจาง ล่องเรืออ๋าวยาจาง-ฟานเทียต (อาหารเช้า/กลางวัน/ย็น)
เช้า   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำคณะล่องเรือ เที่ยวชมหมู่เกาะ HON MUN ไปชมความ  สวยงามของปะกาลังแห่งเมือง อยาจางเบย์, เที่ยวชมเกาะ HON TAM, และ บ่อเก็บ สัตว์น้ำ  หรือ พืชน้ำ TRINGUYEN และ glass bottom boat. เจดีย์ CHAM PONAGAR
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  แล้วออกเดินทางสู่เมือง ฟานเทียต
เย็น   คณะเดินทางถึงเมืองฟานเทียต  รับประทานอาหารเย็น เข้าเช็คอินที่โรงแรม
  เมืองฟานเทียต พักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างคืนในเมืองฟานเทียต
วันที่ห้า :ฟานเทียต ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว ปราสาทจาม – โฮจิมินห์ - กรุงเทพมหานคร (อาหารเช้า/กลางวัน)
เช้า   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมืองฟานเทียต ซึ่งเป็น
  เมืองตากอากาศและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางทะเลที่สวยงามและมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามมีชายทะเลที่สวยงาม จากนั้น นำท่านเที่ยวชม ทะเลทรายแดงมุ่ยเน่ เวียดนาม (ทะเลทรายแดง) ทะเลทรายแห่งนี้เป็นทะเลทรายที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ เวียดนาม สีของทรายจะมี ทั้งสีแดงและขาวให้ทุกท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไป สู่ ประสาทจามปา (POSANU CHAM TOWER) สถานที่ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความเก่าแก่ทางด้านอารยะธรรมของชนชาติจาม ที่สามารถสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองแห่งอารยะธรรมของจามได้ดีที่สุด ที่มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรม ซาหินห์ของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ในแผ่นดิน อันนัมและผสมผสานเข้ากับวัฒนะธรรมอินเดีย จากนั้นนำท่านสัมผัส  วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเมืองที่หมู่บ้านประมง
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง   เดินทางไปเมืองเดินทางชมเมืองโฮจิมินห์ เที่ยวชมโรงงาน
  Tay Son ที่ผลิตสินค้าจากไม้ขัดเงา ช้อปปิ้งที่ตลาด Ben Thanh จากนั้นขึ้นรถไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับ by FD3725 / 17 :55 Pm 
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ หรือการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าไม่  สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะการเหมาจ่าย 
สิ่งที่ควรเตรียมไป สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขวนยาว,ร่ม,หมวก,ไฟฉาย,รองเท้าสวมใส่สบาย,ยารักษาโรค,รวมทั้งคนรู้ใจ

อัตราค่าบริการ     รับ - ส่ง สนามบินนครโฮจิมินห์

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดน ไทย ลาว เวียดนาม

- ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาว-เวียดนาม ตลอดรายการ

- ค่าอาหาร  จำนวน 13 มื้อ

- ค่าที่พัก 4 คืน

- ค่ามัคคุเทศก์เวียดนาม พนักงานบริการ และค่าเข้าชมสถานที่

- บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล และ หมวก

- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าเครื่องบินสุวรรณภูมิ-โฮจิมินห์ซิตี้

- ค่ารถยนต์ไปสนามบินสุวรรณภูมิ

- บริการเสริมพิเศษ?วงดนตรี / ? คาราโอเกะ   / ? วีดีโอ

- ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ 

- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

- ค่า ทิปพนักงาน ไกด์ พนักงานขันรถ เป็นน้ำใจ

เตรียมเดินทาง - หนังสือเดินทาง (PASS PORT) ไม่ต้องมีรูปถ่ายส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7วัน
-เงินมัดจำล่วงหน้า 2,000 บาท/ท่าน โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
Tel. 045-427199 , 084-513-5577, 087-870-6510, Lao 030 9629415  
476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
ส่งหลักฐานมาที่ Email - aumlucktour@hotmail.co.th  หรือ ID Line 083-7347555
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามเหนือ กรุ๊ปส่วนตัว

วิธีการจองทัวร์ เ ที่ยวเวียดนามเหนือ กรอกรายละเอียดในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำทัวร์ สำหรับรถตู้ เพียงกรุ๊ปละ 5,000 บาท สำหรับรถโค้ช มัดจำ 10,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงิน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ Email:aumlucktour@hotmail.co.th  หรือ ID Line  083-7347555

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามเหนือ แบบจอยกรุ๊ป

วิธี การจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามเหนือ แบบจอยกรุ๊ป กรอกรายละเอียดต่างๆในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ หลักฐานการโอนเงิน และชำระเงินส่วนที่เหลือในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ Email:aumlucktour@hotmail.co.th หรือ ID Line 083-7347555

คำแนะนำในการจอง ทัวร์เวียดนามเหนือ

ใน การจอง ทัวร์เวียดนามเหนือ ควรจองก่อนการเดินทางแต่เนินๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล มักจะพลาดโอกาส เพราะโรงแรมที่พักในดีๆ ในเวียดนามเหนือ มีน้อยและเต็มเร็วมาก เพื่อความแน่นอนแนะนำให้จองทัวร์ล่วงหน้าก่อนประมาณ 1 เดือนเพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกสนานของนักท่องเที่ยว

การจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามเหนือ และการโอนเงินมัดจำ

รายละเอียดในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางบริษัททำการเปิดบัญชีไว้ 3 ธนาคารด้วยกัน

ชื่อบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

*ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0 

เตรียมเดินทาง  ใช้ หนังสือเดินทาง(PASS PORT)ที่มีอายุการใช้งานเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเป็น กรุ๊ปเล็กอาจส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปมาก่อนก็ได้ ฉบับจริงถือไปในวันเดินทาง)แล้วส่งหลักฐานการโอนและใบจองทัวร์มาที่ Email:aumlucktour@hotmail.co.th หรือ ID Line 083-7347555
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by aumluck-tour.com