เที่ยวเวียดนามใต้ ไซง่อน ดาลัด ยาจาง 7วัน6คืน ไปรถกลับรถ

@ เวียดนามใต้มหานครแห่ง แสง สี เสียง

         @ นครโฮจิมินห์..ประวัติศาสตร์กับอดีตที่น่าค้นหา

  @ ดาลัด..สำผัสอากาศเย็นกับหมู่มวลดอกไม้

  @ ยาจาง..เมืองแห่งไข่มุกแห่งท้องทะเลจีนใต้

โปรแกรมเที่ยวเวียดนามใต้ 7 วัน 6 คืน (ไปรถ-กลับรถ)

วันแรก : จำปาสัก- อัตตะปือ-เปลย์กู (B/L/D)
06.00น. คณะ ถึง ด่านช่องเม็ก เข้าสู่ลาว ที่แขวงจำปาสัก   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมจำปาสักพาเลด (1) 
  เมืองปากเซ   แล้วออกเดินทาง ผ่านเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก แขวงเซกอง สู่แขวงอัตตะปือ ขึ้นภูเขาสูงทิวเขาสลับซับซ้อน ธรรมชาติป่าดงดิบรายรอบถนนเส้นทางใหม่ สวยกว่าทุกเส้นทางที่ เชื่อมต่อลาว-เวียดนาม 
11.00น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหารอัตตะปือ (2) ออกเดินทางต่อ
14.30น. ถึง ด่านพูเกือ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามแดนเข้าสู่เวียดนามที่ ด่านโบวี
  ท่านจะได้ผ่านหลายตัว เมือง กอนตูม สู่ เมืองเปลย์กู
18.00น. รับประทานอาหาร (3) และเข้าที่พัก  At HOANG ANH GIA LAI  Pleiku Hotel
  Add : 01 Phu Dong Str , Pleiku city  Tel : 059718489 www.hagl.com.vn
วันที่สอง : เปลย์กู – ยาจาง (B/L/D)
06.00น. อรุณสวัสดิตอนเช้า  รับประทานอาหารที่โรงแรม  (4) ออกเดินทางสู่ เมืองยาจาง
12.00น. ระหว่างทางแวะ รับประทานอาหารกลางวันที่ เมืองบานเมทวด  (5)  ออกเดินทางต่อสู่เมืองยาจาง
16.00น. ถึง เมืองยาจาง  ตรงไปยังท่าเรือ เพื่อลงเรือชมความงามของอ่าวยาจาง มีกระเช้าไฟฟ้าข้ามเกาะสู่
  บ่อนคาสิโน ผ่านเรือโบราณ และสถานที่ ประกวดนางงามจักรวาล  เป็นสถานที่สวยงามมาก ได้รับการให้สมญานามว่า ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ แวะ ตลาดยาจาง มีสินค้าราคาถูกให้เลือกมากมาย พลาดไม่ได้กับ ไข่มุก จากท้องทะเลจีนใต้  เปล่งประกายให้ชวนชม งามที่สุดของเวียดนาม
18.00น. รับประทานอาหารทะเลสดๆ(6) ก่อนเข้าที่พัก โรงแรมเมืองยาจาง at Green hotel
วันที่สาม    ยางจาง-ฟานเทียต ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว ปราสาทจาม  (B/L/D)
06.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหาร(7)  ออกเดินทางสู่เมืองฟานเทียต
  เมืองฟานเทียตซึ่งเป็นเมืองตากอากาศและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางทะเลที่สวยงามมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามมีชายทะเลที่สวยงาม  
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง  (8)  จากนั้น นำท่านเที่ยวชมทะเลทรายเวียดนาม (ทะเลทรายแดง)
  ทะเลทรายแห่งนี้เป็นทะเลทรายที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของเวียดนาม สีของทรายจะมี ทั้งสีแดงและขาวมีความสูงถึง 40 เมตรให้ทุกท่าน ได้เก็บความประทับใจผู้ร่วมเดินทางจากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปสู่ ประสาทจาม (POSANU CHAM TOWER) สถานที่ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความเก่าแก่ทางด้านอารยะธรรมของชน  ชาติจามที่สามารถสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองแห่งอารยะธรรมของจามได้ดีที่สุด ที่มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมซา หินห์ของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ในแผ่นดิน อันนัมและผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมอินเดีย
18.00น. รับประทานอาหารเย็น (9) เข้าที่พัก Stay at Romana Resort & Spa 4 Star,
  At  Km8 Phu Hai  Mui Ne Str-Phan Thiet city, www.romanaresort.com
วันที่สี่  : ฟานเทียต-โฮจิมินห์ โบทถ์นอตเทรอดาม ศูนย์ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ็นทรัน   (B/L/D)
06.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหาร(10)  ออกเดินทาง สู่เมืองโฮจิมินห์เมืองที่สิวิไลเป็นเมืองที่เจริญ
  ที่สุดในเวียดนาม เป็นเมืองท่าที่สำคัญอันดับหนึ่ง สองข้างทางเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย  
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง (11) นำท่านเที่ยวชมทำเนียบประธานาธิบดีของเวียดนามใต้
  ในอดีต ชมมหาวิหารนอตเทรอดาม (Notre Dame Cathedral) สร้างจากอิฐแดงสวยงามยิ่งนัก ต่อด้วยศูนย์ไปรษณีย์กลางมรดกของฝรั่งเศษที่สร้างไว้ให้ ที่ชาวเวียดนามนิยมมาถ่ายภาพแต่งงงานที่นี่ ร่วมถ่ายรูปที่ระลึกคู่กับรูปปั้นของท่านโฮจิมินห์อดีตผู้นำเวียดนาม ผู้รวบรวมเวียดนามเข้าเป็นหนึ่งเดียวที่หน้าศาลากลางจังหวัดโฮจิมินห์  เข้าช้อปปิ้งที่ตลาดเบ็นทรันเป็นตลาดขายส่งขายของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีสินค้ามากมายอาทิ เช่น กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม ขนม เสื้อผ้า ของที่ระลึก ฯลฯ
19.30น. รับประทานอาหารเย็น (12) บนเรือสำราญที่ล่องออกไปตามแม่น้ำไชง่อนพร้อมชมการ
  แสดงโชว์บนเรือพร้อมบรรยากาศแสง สี เสียง  กลับสู่ที่พัก    Stay at Hoang Hai Long hotel ( Dragon hotel )  = www.hoanghailonghotel.com  , or Arcenciel hotel  = www.arcencielhotel.com.vn  ( 3 star hotel )
วันที่ห้า  :   ไซง่อน-ดาลัด น้ำตกดามรี สวนดอกไม้ (B/L/D)
06.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหาร (13) ออกเดินทางไปเมืองดาลัด
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง (14) ระหว่างทางไปแวะชมน้ำตก Dambri ซึ่งมีสูงถึง60 เมตรเป็นน้ำตกใหญ่ที่สุด
  ในจังหวัด LAMDONG จากนั้นเดินทางต่อไปเมืองดาลัดถึงดาลัดเราจะนำทุกท่านเที่ยวรอบเมืองไปชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดาลัด ท่านจะได้สัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉมรูปทรงและสีสันแปลกตาซึ่งเป็นสายพันธุ์มาจากยุโรปรับรองว่าท่านจะต้องเพลิดเพลินและหมดเวลาไปกับการบันทึกภาพ เพื่อเก็บสีสันและบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้ไว้อีกนานเลยที่เดียว
  เข้าเช็คอินโรงแรม รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (15)  (อาหารเวียดนาม)หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมืองดาลัดในยามราตรี  สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง อาทิ เสื้อกันหนาว ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้งพันไม้พื้นเมือง ไวท์ ฯลฯ Stay at Ngoc Lan hotel = www.ngoclandhotel.vn  , or Bluemoon hotel ( 4 star hotel) = www.bluemoonhotel.com.vn
วันที่หก :  ดาลัด พระราชวังเบ๋าได วัดจุ๊กหลำ-เปลย์กู  (B/L/D)
06.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า  รับประทานอาหาร(16)  นำท่านชม พระราชวังสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสของกษัตริย์    
  BaoDai กษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม พระราชวัง แห่งนี้เป็นสิ่ง ปลูกสร้างเก่าแก่ที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ดีที่สุดในเมืองจากนั้นเดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้น ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัดจากมุมสูงกระเช้า  ไฟฟ้าแห่งนี้เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงจากนั้นไปเที่ยวชมวัดTRUC LAM THIEN VIEN ซึ่งอยู่บนยอดเขามีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ออกเดินทางสู่เมืองเปลย์กู
12.00น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง (17) ระหว่างทางที่ Holak Restaurant เมืองบวนแมทวดออกเดินทางต่อ
19.00น. ถึงเมืองเปลย์กู  รับประทานอาหารเย็น (18) ที่เมืองเปลย์กู เข้าที่พัก
  At HOANG ANH GIA LAI  Pleiku Hotel Add : 01 Phu Dong Str , Pleiku city  Tel : 059718489 www.hagl.com.vn
วันที่เจ็ด  : เปลย์กู-โบอี-อัตปือ- ปากเซ – ช่องเม็ก (B/L/-)
06.00น. อรุณสวัสดิตอนเช้า   รับประทานอาหารเช้า  (19)   แล้วออกเดินทางไปชายแดนเวียดนาม- ลาว 
  ถึงจุดผ่านแดนเวียดนาม-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเข้าสูประเทศลาว มุ่งหน้าสู่ แขวงอัตตะปือ ผ่านภูเขาอีกครั้ง 
11.00น. แวะรับประทานอาหารที่ ร้านอาหารเลขหนึ่ง  (20) แขวงอัตตะปือ เสร็จแล้วออกเดินทางต่อ
  ผ่านแขวงเซกอง แขวงจำปาสัก มุ่งหน้าสู่ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
17.30น. ถึง ด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง กลับประเทศไทย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
* โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
* การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ

อัตราค่าบริการ กรุณาสอบถามอีกครั้ง

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดน ไทย ลาว เวียดนาม

- ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาว-เวียดนาม ตลอดรายการ

- ค่าอาหาร จำนวน 20 มื้อ

- ค่าที่พัก 6 คืน

- ค่ามัคคุเทศก์เวียดนาม พนักงานบริการ และค่าเข้าชมสถานที่

- บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล และ หมวก

- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- บริการเสริมพิเศษ?วงดนตรี / คาราโอเกะ / วีดีโอ

- ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ

- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

- ค่า ทิปพนักงาน ไกด์ พนักงานขันรถ เป็นน้ำใจ

เตรียมเดินทาง - หนังสือเดินทาง (PASS PORT) ไม่ต้องมีรูปถ่ายส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7วัน
-เงินมัดจำล่วงหน้า 2,000 บาท/ท่าน โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง
* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4
* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
Tel. 045-427199,084-513-5577, 087-870-6510, Lao 030-9629415
476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350
ส่งหลักฐานมาที่ Email - aumlucktour@hotmail.co.th  หรือ ID Line 083-7347555
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามเหนือ กรุ๊ปส่วนตัว

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามเหนือ กรอกรายละเอียดในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำทัวร์ สำหรับรถตู้ เพียงกรุ๊ปละ 5,000 บาท สำหรับรถโค้ช มัดจำ 10,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงิน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ Email:aumlucktour@hotmail.co.th  หรือ ID Line 083-7347555

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามเหนือ แบบจอยกรุ๊ป

วิธี การจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามเหนือ แบบจอยกรุ๊ป กรอกรายละเอียดต่างๆในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ หลักฐานการโอนเงิน และชำระเงินส่วนที่เหลือในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ Email:aumlucktour@hotmail.co.th  หรือ ID Line 083-7347555

คำแนะนำในการจอง ทัวร์เวียดนามเหนือ

ใน การจอง ทัวร์เวียดนามเหนือ ควรจองก่อนการเดินทางแต่เนินๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล มักจะพลาดโอกาส เพราะโรงแรมที่พักในดีๆ ในเวียดนามเหนือ มีน้อยและเต็มเร็วมาก เพื่อความแน่นอนแนะนำให้จองทัวร์ล่วงหน้าก่อนประมาณ 1 เดือนเพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกสนานของนักท่องเที่ยว

การจองทัวร์ เที่ยวเวียดนามเหนือ และการโอนเงินมัดจำ

รายละเอียดในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางบริษัททำการเปิดบัญชีไว้ 3 ธนาคารด้วยกัน

ชื่อบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

*ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

เตรียมเดินทาง ใช้ หนังสือเดินทาง(PASS PORT)ที่มีอายุการใช้งานเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเป็น กรุ๊ปเล็กอาจส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปมาก่อนก็ได้ฉบับจริงถือไปในวันเดินทาง)แล้วส่งหลักฐานการโอนและใบจองทัวร์มาที่ Email:aumlucktour@hotmail.co.th หรือ ID Line 083-7347555ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

 

 

                                      

 
 
 
   
Copyright 2016 by aumluck-tour.com