ทัวร์เวียดนามใต้

ไซง่อน...มหานครแห่ง แสง สี เสียง
ดาลัด...สวิชเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม ดินแดนแห่งเมืองดอกไม้
มุยเน่...มหัศจรรย์แห่งท้องทะเลสีแดงท้องทะเลสีขาว

โปรแกรม ทัวร์เวียดนามใต้ ไปเครื่องกลับเครื่อง 5 วัน 4 คืน

วันที่หนึ่ง    :   กรุงเทพ-โฮจิมินท์-ฟานเทียด-ทะเลทรายแดง-ลำธาร Fairy Stream–ทะเลทรายขาว- หมู่บ้านชาวประมง
05.30น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออกทีมงานอุ้มรักทัวร์ให้การต้อนรับ
  เช็กอินท์ที่เค้าเตอร์สายการบินแอร์เอเซีย
07.45น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองโดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD650
  สู่สนามบินนานาชาติตานซอนนัต กรุงโฮจิมินห์ (ใช้เวลาบิน1.30ชม.เวลาที่เวียดนามเท่ากับประทศไทย)
09:15น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติตานซอนยัต ณ กรุงโฮจิมินห์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
  ออกเดินทางสู่เมืองฟานเทียต
11.00น. รับประทานอาหารเที่ยง(1) ณ ภัตตคาร
14.00น. คณะเดินทางถึงเมืองฟานเทียตซึ่งเป็นเมืองตากอากาศและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม
  ที่มีชื่อเสียงของประเทศเวียดนาม เป็นเมืองเศรษฐกิจทางด้านการทำประมง มีชายทะเลที่สวยงาม จากนั้น นำท่านเที่ยวชมทะเลทรายเวียดนาม (ทะเลทรายแดง) ( Red and White sand Dunces) ภูเขาทรายสีแดงกว้างไกลสุดสายตาชมความสวยงามบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ชมวิวทิวทัศน์ และเล่นสไลด์เดอร์ บนสันทราย ชม ท่าเรือมุยเน่ นำท่านถ่ายรูปเรือกระจาดของชาวประมงพื้นบ้านและนำท่านชม ทะเลทรายขาว ทะเลทรายขาวเป็นเนินทรายสีขาวที่มีแหล่งน้ำจืดหรือโอเอซิสอยู่ใกล้ๆ เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป มีรถจิ๊บและรถ ATV ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว(ค่ารถลูกค้าจ่ายเอง) และเป็นจุดหนึ่งที่ถ่ายภาพยนตร์ไทยเรื่องเราสองสามคน
เย็น    รับประทานอาหาร (2)แล้วจากนั้นเราจะไปเที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมง ชมวิวอ่าวที่จอดเรือ
  สำหรับการประมงชายฝั่ง มาหลบพายุลอยลำนับร้อยๆ ลำ และ เรือกระด้งวงกลม เอกลักษณ์เฉพาะของเรือพื้นบ้านของมุยเน่ แล้วนอกจากนี้ยังมี ตลาดสดพื้นบ้าน ที่จะขายสินค้าอาหารสดๆจากท้องทะเล สามารถซื้อไปให้ร้านอาหารตอนกลางวันทำให้ทานกันได้ สดๆ เป็นๆ และแปลก จากนั้น เราไปถอดรองเท้า เดินเท้าแช่น้ำ ที่ ลำธารแปลกตาของ Fairy Stream ซึ่ง เกิดจากธารน้ำเล็กๆ ไหลผ่านภูมิประเทศกึ่งทะเลทราย เซาะเป็นร่องโตรกลึกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นดิน และทรายหลากสี มองมุมสูงก็แปลกตาดีไม่น้อย แต่ว่าต้องเดินเท้าประมาณ 1 กม. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ฟานเทียต – นาตรัง(ยาจาง) – ล่องเรือ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – วัดพูนากา – ปราสาทจาม – ตลาดดำ
06.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมเมืองฟานเทียต พร้อมเดินทาง
  มุ่งหน้าสู่เมืองยาจางเมืองชายทะเลที่สวยงาม
12.00น. หลังรับประทานอาหาร นำคณะล่องเรือเที่ยวชมหมู่เกาะ HON MUN เพื่อไปชมความสวยงาม
  ของปะกาลังแห่งเมือง อยาจางเบย์, เที่ยวชม บ่อเก็บ สัตว์น้ำ หรือ พืชน้ำ TRINGUYEN และ glass bottom boat. ก่อนกลับเข้าฝั่งเข้าชมเจดีย์ CHAM PONAGAR อีกหนึ่งในศิลปะของชาวจามปา ได้เวลาออกเดินทางต่อช๊อบปิ้งที่ตลาดดำเมืองยาจาง ช็อบปิ้งไข่มุกแท้หูฉลามและสินค้าอาหารทะเลที่มีราคาถูกย้อมเยา
เย็น  รับประทานอาหาร(5) เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ยาจาง–ดาลัด–วินนี้ออฟเลิฟ–เครซีเฮ้าท์–พระราชวังบ๋าวดาย–นั่งกระเช้าวัดจุ๊บหลำ-สวนดอกไม้- อิสระช๊อบปิ้ง
06.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร(6) ออกเดินทางไปเมืองดาลัด
  คณะเดินทางถึงเมืองดาลัด จากนั้นเดินทางไปชม หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) เป็นหุบเขาที่ปกคลุมด้วยต้นสน และมีทะเลสาบอยู่บริเวณกลางหุบเขา สวยงามสมชื่อ
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง(7) หลังอาหารเตรียมเครื่องกันหนาวให้พร้อม ตะลุยดินแดนโรแมนติค ...
  เมืองดาลัด ทั้งวัน เริ่มต้นกันที่ Crazy House บ้านสไตล์แปลกๆ โดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดี คนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งจบสถาปัตยกรรมจากฝรั่งเศส แล้วได้แรงบันดาลใจ ที่จะสร้างบ้านทรงแปลกๆ เป็นโพรงต้นไม้ หน้าคน อยู่บนเนินเขา ที่สามารถชมวิวเมืองตากอากาศดาลัดได้ แล้วจากนั้น ไปชม พระราชวังบ๋าวได๋ (Dinh Bao Dai) ของจักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิ์บ๋าวได้ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย จากนั้นเดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้น ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัดจากมุมสูงกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงจากนั้นไปเที่ยวชมวัดTRUC LAM THIEN VIEN
เย็น  รับประทานอาหารค่ำ(8) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักเชิญท่านพักผ่อน
  หรือเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย
วันที่สี่ ดารัด – ไซง่อน – น้ำตกดามรี – ล่องเรือชมแม่น้ำไซ่ง่อน
06.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร(9) ณ ห้องอาหารของโรงแรมออกเดินทางสู่กรุงไซง่อน
เที่ยง   แวะรับประทานอาหารเที่ยงเมืองบ่าวหรอก(10)ระหว่างทางริมน้ำตก Dambri
  หลังรับประทานอาหารย้อยอาหารด้วยดารเดินเที่ยวน้ำตก Dambri ซึ่งสูงถึง 60 เมตรเป็นน้ำตกใหญ่ที่สุดในจังหวัด ได้เวลาออกเดินทางต่อสู่กรุงไซง่อน
19.00น. ถึงกรุงไซง่อนน้ำคณะล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำไซง่อนนครแห่งแสงสีและรับประทานอาหาร
  บนเรือ (11) พร้อมกับชมโชว์มากมายบนเรือ
21.00น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้า ตลาดเบ็นทัน – พิพธภัณฑ์สงคราม – โอเปล่าเฮ้าท์  – ตลาดเจ่อหลิน – กทม.
06.00น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหาร(12) ณ ห้องอาหารของโรงแรมถ่ายกับรูปปั้นลุงโฮ โฮจิมินห์
  เป็นบุคลที่สำคัญที่สุดของชาวเวียดนามนั้นถือเพื่อเป็นที่ระลึกเที่ยวชมเมืองที่ทำการไปรษณีย์กลาง ตั้ง อยู่บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ใกล้กับโบสถ์นอร์ทเธอดาม ได้รับการก่อสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2439 เสร็จในปี พ.ศ. 2444 มีการออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศสและได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างงดงาม ด้วยกระจกสี เป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียตนาม มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยทว่ามั่นคง จนทำให้นักออกแบบมากมายต้องมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคาร แห่งนี้ ภายในตัวอาคารมีการระดับภาพแผนที่ทางทะเลโบราณ และภาพของอดีตผู้นำประเทศโฮจิมินห์ มีการบริการทั้งการส่งจดหมาย แสตมป์เพื่อการสะสม โปสการ์ด โทรศัพท์ระหว่างประเทศในอัตราค่าบริการมาตรฐาน ต่อด้วยชม มหาวิหารนอตเทรอดาม (Notre Dame Cathedral) โบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน เวียตนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย ลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์แห่งนี้ ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาชมกันมาก เพราะเป็นเสมือนสัญลักษณ์ร่วม อันหมายถึงการเข้ามาของตะวันตก และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของโฮจิมินห์ ต่อด้วยทำเนียบประธานาธิปบดี นั่งรถผ่านชม โรงละครโอเปร่าเฮาส์ (Nha Hat Lon Thanh Pho)
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง(13)
  หลังรับประทานอาหารเดินช๊อบปิ้งที่ตลาด เบ็นทัน ที่มีสินค้าให้เลือกซื้อเลือกชมเป็นของที่ระลึกมากมายพร้อมกับการต่อรองที่สนุก เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมได้เวลาออกเดินทางต่อที่ตลาดอีกแห่งหนึ่งที่มีสินค้ามากมายในย้านไชนาดทามคือตลาดเจอะเหลิน ที่มีสินค้าประเภทอาหารทะเลราคาถูก สนุกสนานกับการป๊อบปิ้ง
18.00น. รับประทานอาหารเย็น (14) ณ ภัตตาคาร 
  ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติตานซอนนัต
21.35น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพมหานคร by FD659
22.30น. คณะเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองกลับโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงาน
*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
*การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นลูกค้าไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ

อัตราค่าบริการ รับ - ส่ง สนามบินดอนเมือง ราคาท่านละ          บาท

อัตรานี้รวม
-ค่าเครื่องบินจากสุวรรณภูมิ –โอจิมินห์
-ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดน เวียดนาม -ไทย
-ค่ารถยนต์นำเที่ยว เวียดนาม ตลอดรายการ
-ค่าที่พัก 4 คืน -ค่าอาหาร จำนวน 14 มื้อ
-ค่ามัคคุเทศก์เวียดนาม พนักงานบริการ และค่าเข้าชมสถานที่
-บริการ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผ้าเย็น อาหารว่าง ยาปฐมพยาบาล และ หมวก
-ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
-ค่ารถยนต์ไปสนามบินสุวรรณภูมิ
-บริการเสริมพิเศษ วงดนตรี / คาราโอเกะ / วีดีโอ
-ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบเสร็จ
-ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ค่า ทิปพนักงาน ไกด์ พนักงานขันรถ เป็นน้ำใจ

เตรียมเดินทาง

-หนังสือเดินทาง (PASSPORT) อายุเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน ส่งก่อนวันเดินทาง 15 วัน

-เงินมัดจำล่วงหน้า 30% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

* ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

* ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

* ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม)

Tel. 045-476199 ,084-513-5577, 087-870-6510 

476 ม.13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ. อุบลราชธานี 34350

Email:aumlucktour@hotmail.co.th www.aumluck-tour.com www.aumlucktour.net

 
 
 
   
Copyright 2016 by aumluck-tour.com