สุดคุ้ม!!! เที่ยวเวียดนามใต้ – เที่ยวกัมพูชา
โฮจิมินห์ซิตี้ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ตลาดเบนถัน อุโมงค์กู่จี
พนมเปญ เมืองหลวงแห่งกรุงกัมพูชา ชมพระราชวังเขมรินทร์ 
โปรแกรม ทัวร์เวียดนามใต้ – กัมพูชา 7 วัน 6 คืน 
 วันที่นึ่ง  :  อรัญประเทศ – พระตะบอง-พนมเปญ 
 07.00น. คณะเดินทางถึง  อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เข้าห้องน้ำ ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า (1) 
                       ออกเดินทางต่อสู่ด่าน อรัญประเทศ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไทย-เขมร (vip) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ออกเดินทางสู่เมืองพระตะบอง
12.00น. ถึงเมืองพระตะบองรับประทานอาหาร(2) ที่ร้านประกายพรึก ออกเดินทางต่อสู่กรุงพนมเปญ
16.00น. ถึงกรุงพนมเปญนำท่านล่องเรือชมความของทะเลสาบจัตรมุขเป็นทะเลสาบทางแยกของแม่น้ำโขง 
  ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นผ่าน พระราชวังวังเขมรินทร์ ตลอดสองฝากฝั่งประดับไฟสวยงาม ชมวิธีชีวิตของชาวพนมเปญ สวยงามยิ่งนัก เก็บภาพแห่งความประทับใจ    
18.00น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (3) กลับสู่ที่พัก หรือเดินชมบรรยากาศของกรุงพนมเปญ ตามอัธยาศัย
วันที่สอง  :  กรุงพนมเปญ - ด่านม๊อกบาย - อุโมงค์กู๋จี - ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน - กรุงโฮจิมินห์
06.00น อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(4)หลังอาหารเช้าออกเดินทางสู่ด่านม๊อกบาย 
         ถึงด่านม็อกบาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสู่ประเทศเวียดนาม
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง(5)ที่ร้านอาหาร ระหว่างทางแล้วพาคณะเดินทางเข้าสู่ อุโมงค์กู๋จี ที่มั่นหลักของกอง
  กำลังเวียดกงในสมัยสงครามเวียดนาม เป็นอุโมงค์ที่พวกเวียดกงใช้เป็นฐานบัญชาการรบ โรงพยาบาลและหมู่บ้านใต้ดินซึ่งที่นี่ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้กองกำลังเวียดกงชนะในการรบโครงข่ายใต้ดินแห่งนี้มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตรและเป็นสมรภูมิรบพื้นที่ที่น่ากลัวที่สุดอีกแห่งหนึ่งของสงครามเวียดนามเพราะโดนทั้งสารเคมีและสารพิษต่างๆ ที่ใช้พ่นลงไปในอุโมงค์โดยเฉพาะฝนเหลืองที่ทหารอเมริกันนำมาโปรยเพื่อกำจัดต้นไม้เพื่อจะได้เห็นตัวฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายจนทำให้จากพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้กลายเป็นพื้นที่โล่งเตียนจนเป็นสาเหตุให้ทหารเวียดกงต้องลงไปบัญชาการในอุโมงค์ใต้ดินให้ท่านได้ชมกับดักจำลองและการสาธิตวิธีลงอุโมงค์ของชาวเวียดกง ได้เวลาออกเดินทางสุ่เมืองโฮจิมินห์
18.00น. นำท่านล่องเรือสัมผัสบรรยากาศโรแมนติคยามค่ำคืนของ แม่น้ำไซ่ง่อน ให้ท่านได้สัมผัสความงามของฟากฝั่ง
  แม่น้ำยามค่ำคืนเคล้าคลอเสียงดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม ค่ำ รับประทานอาหาร (6) ค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ พร้อมชมโชว์การแสดง    20.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตาม อัธยาศัย
วันที่สาม  :  โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - ที่ทำการไปรษณีย์ - ทำเนียบขาว - ตลาดเบ็นทัน - เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายแดง - ลำธารนางฟ้า 
06.00น. อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าที่(7) โรงแรม
  หลังอาหาร นำคณะเข้าชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส ชม ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดของเวียดนามเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างลงตัว ทำเนียบเอกภาพหรือในอดีตเรียกว่าทำเนียบเอกราช ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการของทางการหุ่นไซ่ง่อน   และหลังจากที่กองทัพปฏิวัติปลดปล่อยภาคใต้บุกยึดทำเนียบและปักธงชัยบนหลังคาทำเนียบก็ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่แห่งการรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวและได้มีการตั้งชื่อให้ใหม่ว่า “ทำเนียบเอกภาพ” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการต่อสู้กู้ชาติได้เวลา นำคณะเข้า ช๊อบปิ้งที่ตลาดเบ็นทันให้ท่าน ช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมือง มากมาย
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง(8)ที่ร้านอาหาร...หลังอาหาร นำคณะออกเดินทางสู่เมืองมุยเน่

 

 

 

 

 

 

ถึงเมืองมุยเน่ย์ นำท่านชมและสัมผัสความงดงามของ ทะเลทรายแดง (MUINE RED SANDDUNE) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยู่ใกล้กับชายทะเล ซึ่งเป็นเนินทรายกว้างใหญ่สีชมพูที่มีชื่อเสียงมากของเมืองมุยเน่ เม็ดทรายละเอียดสีแดง ละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมที่พัดผ่านมา ณ เนินทรายแห่งนี้ทุกท่านสามารถถ่ายภาพความสวยงามของทะเลจาก บนยอดเนินทรายอันกว้างไกลสุดสายตา ทะเลทรายแดงอยู่ริมทะเลห่างจากตัวเมืองมุยเน่ประมาณ 5 กม. บริเวณด้านหน้าทะเลที่ติดกับชายฝั่งทะเลมีร้านอาหาร และตอนเย็นๆจะมีเด็กๆนำแผ่นพลาสติกให้นักท่องเที่ยวได้เล่นสไลด์เนินทรายเล่นกัน จากนั้นเราไปเดินลุยน้ำกันก่อนที่ ซุยเตียน หรือ ลำธารนางฟ้า (FAIRY STREAM) ลำธารน้ำสายเล็กๆ ที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเลดินในเบริเวณลำธารที่น้ำไหลผ่านไปมีลักษณะเนื้อละเอียด เป็นดินสีแดงอมส้มจัดจ้านตัดกับเมฆขาวท้องฟ้าสีครามทำให้ทัศนียภาพบริเวณโดยรอบสวยงามยิ่งนักให้ท่านได้เดิน เที่ยวชมและถ่ายภาพ ธรรมชาติอันสวยงามอีกแห่งหนึ่งของมุยเน่(ระดับน้ำในลำธารสูงแค่ข้อเท้า ต้องถอดรองเท้าเดินชม) ขอแนะนำว่าหากใครจะมาเที่ยวที่นี่ให้ใส่ร้องแตะจะสะดวกที่สุด โดยการเดินทวนลำธารขึ้นไปเรื่อย เหยียบทรายในลำคลองชวนให้นึกถึงสมัยเด็กๆซุยเตียนเกิดจากการกัดเซาะของน้ำ ที่ระยะเวลาผ่านมานานมากจึงเกิดเป็นร่องน้ำและเกิดรอยกัดเซาะที่มีสีสันจากทรายที่สวยงามได้เวลาไปยัง หมู่บ้านชาวประมง ชมวิวทิวทัศน์ ท่าเทียบจอดเรือประมงริมอ่าว ถ่ายรูปเรือกระด้งวงกลมที่มาจอดลอยลำเพื่อหลบเวลาพายุเข้าเป็นหลายร้อยลำ ซึ่งเป็นเรือที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวมุยเน่
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(9)เข้าที่ พักผ่อนตามอัธยาศัย
  อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ (10)โรงแรมได้เวลาออกเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว ซึ่งทะเลทรายขาวเป็นเนินทรายสีขาวที่มีแหล่งน้ำจืดหรือโอเอซิสอยู่ใกล้ๆ เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยม  ไปถ่ายรูป และเป็นจุดหนึ่งที่ถ่ายภาพยนตร์ไทยเรื่อง “เราสอง สามคน” ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร (ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ไม่รวมในค่าบริการทัวร์) ได้เวลาออกเดินทางสู่  เมืองดาลัด
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง(11)ระหว่างทาง หลังอาหารเที่ยงออกเดินทางต่อ
  คณะเดินทางถึงเมืองดาลัด ที่อยู่ในจังหวัดลามดง ดาลัด เป็นอีกอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติกที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่กาแฟ และสวนดอกไม้ Flower Park อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin  ได้ค้นพบเมืองดาลัดและเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพื่อให้เป็นเมืองตากอากาศสำหรับชาวฝรั่งเศสจนได้รับการขนานนามว่า“เมืองแห่งปารีสตะวันออก” นำท่านไปยังน้ำตกดาทันลาน้ำตกที่มีความสวยงามและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมหลากหลายให้ได้สนุกกัน หากท่านต้องการสัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้นแนะนำให้ท่านนั่งรถรางลงไปชมความงามของน้ำตก (ค่าบริการรถรางไม่รวมในราคาทัวร์) ต่อด้วยนำท่านนั่งกระเช้าชมวิวมุมสูงของเมืองดาลัดที่อยู่ท่ามกลางเทือกเขาสูง 1,500เมตร ท่ามกลางป่าสน บ้านเรือนและสวนดอกไม้ ชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ปารีสแห่งอินโดจีน” เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบตะวันตกมีโบสถ์คริสต์กระจายอยู่ทั่วเมืองจากนั้นนำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดจุ๊บหลำวัดพุทธนิกายเซนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงามเหนือทะเลสาบเตวียนลาม ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์นำคณะเข้าชมพระราชวังฤดูร้อนขององค์จักรพรรดิเบ๋าได๋ กษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนามพระราชวังแห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ดีที่สุด ตั่งเด่นอยู่ท่ามกลางป่าสนและมวลแมกไม้นานาพรรณ
  บริการอาหารเย็น (12) เข้าที่พัก Glof 3 hotel เชิญท่านอิสระพักผ่อนหรือท่องราตรีที่ Night Market ตามอัธยาศัย

   อัตราค่าบริการ กรุณาสอบถามอีกครั้ง

 
 
 
   
Copyright 2016 by aumluck-tour.com